Gizlilik

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA BİLGİLENDİRME ve GİZLİLİK POLİTİKASI
Eleq Bilgi Yarışması uygulaması ("Uygulama") Türk Telekomünikasyon A.Ş. (aşağıda "Türk Telekom" ya da "BİZ" olarak anılacaktır) tarafından sunulmaktadır.
İşbu Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Bilgilendirme Ve Gizlilik Politikası ("POLİTİKA"), kimliğinizi belirli veya belirlenebilir kılan bilgilerin ("Kişisel Veri") tarafımızca ne surette toplandığını, kullanıldığını ve paylaşıldığını açıklamaktadır. İşbu Veri Koruma Politikası'nda tanımlanmayan ifadelerin yorumlanmasında Eleq Bilgi Yarışması KULLANICI SÖZLEŞMESİ ("Kullanıcı Sözleşmesi") dikkate alınacaktır.
Kişisel Verilerin Korunması ve Veri Sorumlusu
Kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerinin korunmasını amaçlayan 7 Nisan 2016 tarihli ve 29677 Sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("KVKK")'nun "Veri Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlülüğü" başlıklı 10. maddesi ile 10 Mart 2018 tarih ve 30356 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ uyarınca işbu Aydınlatma Metni ile Türk Telekom tarafından işlenen ve aşağıda yer verilen kişisel verileriniz hakkında Veri Sorumlusu olarak, sizleri bilgilendirmeyi hedeflemekteyiz.
Şirketimiz kişisel verilerinizin hukuka aykırı olarak işlenmesini, erişilmesini önleme ve muhafazasını sağlama amacıyla, uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik tüm teknik ve idari tedbirleri almaktadır.

Verileriniz Hangi Yollarla Elde Edilmektedir?

Türk Telekom olarak kişisel verilerinizi, doğrudan Uygulama aracılığıyla elde etmekteyiz. Bu yolla elde ettiğimiz kişisel verileriniz, Uygulama'yı kullanmak amacıyla kayıt yaptırma, hesap oluşturma, profil oluşturma, form doldurma, Şirketimiz ile yazışmalar gerçekleştirme, Uygulama aracılığıyla ürün satın alma veya anket ya da promosyonlara yanıt verme aktiviteleri esnasında sunmuş olduğunuz bilgileri kapsamaktadır.
Bunun yanı sıra, Uygulama'ya bağlanmak için kullandığınız cihaza ilişkin bilgiler, Uygulama'yı nasıl kullandığınıza ilişkin bilgiler ya da servis sağlayıcılarımız üçüncü partilerden sizler hakkında elde edilen bilgiler gibi bazı kişisel verilerinizi dolaylı yollarla da elde edebilmekteyiz.

Hangi Veriler Toplanmaktadır?

Aşağıda, sunduğumuz hizmetler kapsamında toplayabileceğimiz kişisel veri kategorileri detaylı biçimde açıklanmıştır:

 • Kimlik Bilgileri: Ad, Soyad, varsa Uygulama için kimliği doğrulamak ve hesaba erişimi sağlamak için kullanılan parolalar.
 • İletişim Bilgileri: Telefon numarası, e-posta adresi,
 • Kullanıcı Bilgileri: Finansal hesap bilgileri, IBAN bilgisi,
 • Kullanım Verileri ve Sık Kullanılanlar: İçerikleri konusunda bilgi tutulmaksızın çeşitli yazılım ve teknolojik araçlar vasıtasıyla cihazlarınızdan toplanan veriler dâhil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, hangi içerikleri sunuculardan ücretli veya ücretsiz olarak hesabına yüklediği, hangi tür mesajlar (text, video vb.) gönderildiği, tercih edilen kullanım dili, aktif olunan zaman aralıkları, kullanılan servislerin neler olduğu, Uygulama ara yüzüne ilişkin kullanım alışkanlıkları, Uygulama'ya son giriş tarihi ve Uygulama kullanımı sırasında oluşan hata verileridir.
 • Konum Verileri: Kullanıcıların (yaklaşık) konumları ile ilgili verileri kapsar. Kendi kontrolünüzde olan cihaz ayarlarına bağlı olarak, GPS verisi ile birlikte yakındaki baz istasyonları ve Wi-Fi etkin noktalarını tanımlayan veriler ve IP adreslerinden çıkarılan konum verileri ile gezinti verileri buna dahildir.
 • Cihaz Verileri: Cihaz modeli, Cihazın işletim sistemi, tercih edilen telefon kullanım dili, kullanıcının hangi operatörü kullandığı bilgisi, ülke bilgisi verileridir.

Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

Kişisel verileriniz; KVKK ve ikincil düzenlemelere uygun olarak aşağıdaki amaçlar ile işlenebilecektir:
size daha iyi hizmetler sunabilme ve teknolojik ilerlemeler/iyileştirmeler kapsamında, Şirketimizin yeniliklerinden haberdar etme faaliyetleri ve bilgilendirmeleri ve her türlü kötü niyetli kullanımların (virüs atak ve siber saldırıları gibi) tespit edilmesi ve önlenmesi, ürün ve iş geliştirme amacıyla analiz ve çalışmaların yapılması, taleplerinizi gerçekleştirme, şikâyetlerinizi sonuçlandırma ve bilgilendirme, müşteri memnuniyetinin, tüketicilerinin eğilimlerinin, bağlılığının araştırılması ve ölçülmesi, ödül, çekiliş, yarışma, hediye, teşekkür, kutlama, hatırlatma, marka işbirlikleri, hizmet, ürün ve servislerimiz hakkında bilgi edindirmek, satın almak amacıyla kişisel verilerin beyan edilmesi/kaydedilmesi, size daha iyi hizmet sunabilmek için çalışanlarımızı eğitme ve geliştirme, düzenleyici ve denetleyici kurumlar, resmi merciler ile ilgili mevzuatta yer alan yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi ve denetim faaliyetleri amacıyla gerekli bilgilerin paylaşımı, iş ortaklarımız veya sair üçüncü kişilerle birlikte sunulan ürün ve hizmetlere ilişkin sözleşme gereklerinin ve finansal mutabakatın sağlanması, yarışmada kazanılan ödülün gerçek hesaba yatırılması için gerekli olan işlemler,  Şirketimizin ve üçüncü firmaların ürün ve hizmetlerine ilişkin kampanya ve tekliflerin kullanımınıza göre hazırlanması, sunulması, tanıtımı, kampanya içeriği hakkında bilgilendirilmesi, trafik yönetimi, hizmet, ürün ve servislerin verilmesi, analiz edilmesi, pazarlama faaliyetleri ve bilgilendirmeleri, strateji, planlama ve iş geliştirme, hizmet kalitesini ölçümlenmesi, finansal raporlama ve analiz, şikâyet, yasal takip ve benzeri amaçlarla işlenebilecektir.

Kişisel Verilerin Aktarılması

Kişisel verileriniz, Kanunlar ve sair mevzuat kapsamında ve açıklanan amaçlarla Kanun'un kişisel verilerin yurt içi ve yurtdışına aktarılmasına ilişkin hükümleri kapsamında aktarılabilecektir.
Türk Telekomünikasyon A.Ş. ve iştirakleri TTNET A.Ş., TT Mobil İletişim Hizmetleri A.Ş., TT Ödeme Hizmetleri A.Ş., TTES Elektrik Tedarik Satış A.Ş. ve diğer tüm  grup şirketleri,
Yetki vermiş olduğumuz, Şirketimiz nam ve hesabına faaliyette bulunan şirketler, temsilcilerimiz, bayilerimiz,
Düzenleyici ve denetleyici kurumlarla, acil çağrı halinde konumunuzu tespit edecek olan yetkili merciler, kişisel verilerinizi tabi olduğu kanunlarında açıkça talep etmeye yetkili olan kamu kurum veya kuruluşları,
İş ortaklıkları, tedarikçi ve yüklenici şirketler, ödeme ve e-para kuruluşları, bankalar, kredi risk ve finans kuruluşları, Vergi ve benzeri danışmanlar, yasal takip süreçleri ile ilgili zorunlu kişiler, kurum ve kuruluşlar ve denetimciler de dâhil olmak üzere danışmanlık aldığımız üçüncü kişiler.

Kişisel Verilerin İşlenmesine Dair Haklarınız

KVKK 11. Maddesi uyarınca Şirketimize başvurarak;

 • a) Kişisel verinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • b) Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • c) Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • d) Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • e) Kanun ilgili maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • g) İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme,
  haklarınız bulunmaktadır.

Hak ve Talepleriniz İçin Bizimle İletişime Geçmek İsterseniz


İlgili kanun ve sair mevzuat dâhilinde öngörülen yasal haklarınız uyarınca taleplerinizi Uygulama içerisinde yer alan talep ve şikayet sekmesinden, iletebilir, noter kanalıyla ulaştırabilirsiniz.
Bu kapsamda yapılacak olan başvurular tarafımızdan yapılacak kimlik doğrulamasını takiben kabul edilecek olup, talepleriniz, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 30 gün içinde sonuçlandırılacaktır.

Kişisel Verileri Saklama Süresi

Türk Telekom, kişisel verileri, elde etme ve/veya ikincil işleme amaçlarının gerektirdiği süre boyunca saklamaktadır. Kullanıcı Sözleşmesi'nden doğabilecek uyuşmazlıklar için ilgili mevzuatta öngörülen süreler boyunca kişisel verilerin saklanması da bu kapsamda değerlendirilecektir.

Veri Güvenliğine İlişkin Önlemlerimiz

Türk Telekom, kişisel verilerinizi korumak amacıyla KVKK kapsamında tüm makul idari tedbrler alınmakta ve teknik ve fiziksel kontrol mekanizmalarını içeren bir bilgi güvenliği programı uygulamaktadır. Örneğin; ödeme işlemlerinizin makul teknik ve organizasyonel tedbirler yoluyla güvenliğinin temini için asgari olarak endüstriyel standartlarda şifreleme teknolojileri kullanmaktadır. Ancak internet üzerinden iletim ya da elektronik saklamaya ilişkin hiçbir yöntem tamamıyla güvenli olmayıp Türk Telekom bu kapsamda mutlak güvenliği garanti edememektedir.
Türk Telekom, kullanıcıların kişisel verilerini işbu Politika'ya ve/veya yürürlükteki kişisel verilerin korunması mevzuatına aykırı olarak herhangi bir üçüncü kişiyle paylaşmamaktadır. Türk Telekom, kişisel verileri ikincil işleme faaliyetleri için yalnızca söz
konusu işlemenin hukuka uygun olması durumunda kullanmaktadır. Kullanıcıların kişisel verilerinin işbu Politika'ya uygun olarak şirket dışı hizmet sağlayıcılarla paylaşılması halinde, Türk Telekom bu üçüncü kişilerin aynı ya da benzer seviyelerde koruma sağlaması için gerekli tedbirleri alacaktır.
Ancak Türk Telekom, Uygulama aracılığıyla bağlantı verilen üçüncü parti uygulamaları ve/veya kullanımları için sorumluluk taşımamaktadır.
Politika'ya İlişkin Değişiklikler
Türk Telekom, işbu Politika hükümlerini dilediği zaman Uygulama üzerinden yayınlamak suretiyle güncelleyebilir ve değiştirebilir. Türk Telekom'un Politika'da yaptığı güncelleme ve değişiklikler Uygulama'da yayınlandığı tarihten itibaren geçerli olacaktır.

Anasayfaya dönmek için tıklayınız